THÔNG BÁO

Các môn của khóa 29/2019 và khóa 30/2020 từ tuần 25/01/2021 đến kết thúc môn sẽ thay đổi như sau:

* Khóa 29/2019:

– Môn Phương pháp số trong tối ưu ngành Toán giải tích K29 chuyển sang phòng E302

– Môn Nấm men: Công nghệ và ứng dụng ngành Công nghệ sinh học K29 chuyển sang phòng E401

* Khóa 30/2020

– Môn Phương pháp giảng dạy tích cực chuyển sang phòng E401

– Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học ngành Vi sinh, Di truyền, Hóa sinh, Sinh thái K30 chuyển sang phòng E301

– Môn Sinh học phân tử eukaryote ngành Di truyền K30 chuyển sang phòng E301