THÔNG BÁO

Môn Sinh học phân tử của lớp bổ túc kiến thức ngành Vi sinh, Hóa sinh, Di truyền, Sinh lý động vật, Công nghệ sinh học nghỉ học ngày 19/01/2021. Ngày 21/01/2021 học bình thường