Kết quả phúc khảo môn Triết học – khóa tháng 8/2020