ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

  1. Tên môn học: Chuyên đề Các định lý giới hạn (4TC)
  2. Giảng viên: PGS. TS. Trần Lộc Hùng
  3. Thời gian học: 8g00 thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021
  4. Phòng học: 012 – Bộ môn Xác suất-Thống kê

Đối tượng học: Nghiên cứu sinh khoá năm 2019 liên hệ phòng ĐT Sau đại học đóng học phí và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020 (không đóng học phí)

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh