ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  199  /SĐH

TPHCM, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc sinh hoạt đầu khóa tuyển sinh năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa với học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa tuyển sinh năm 2020 (đợt 1 và đợt 2) vào sáng ngày 24/12/2020, lịch cụ thể như sau:

 1. Phổ biến qui chế học tập và nội qui Nhà trường: 8g00, tại Giảng đường 1.
  • Hướng dẫn qui chế học tập.
  • Phát cẩm nang học vụ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
  • Hướng dẫn tham khảo tài liệu thư viện và đăng ký thẻ thư viện
  • Giải đáp thắc mắc của học viên và nghiên cứu sinh.
 2. Phổ biến chương trình đào tạo và sinh hoạt chuyên môn: thời gian và địa điểm từng ngành (Xem file đính kèm)
  • Phổ biến chương trình đào tạo
  • Giới thiệu phương thức đào tạo, đăng ký môn học, hướng nghiên cứu của ngành
  • Giải đáp thắc mắc nội dung chuyên môn.
Nơi nhận:

– Website Trường

– BGH (để báo cáo)

– Lưu hồ sơ TS SĐH

– Lưu VT; SĐH

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh