THÔNG BÁO

Môn Nội tiêt học của lớp cao học ngành Sinh lý động vật khóa 30/2020 học vào lúc 7g30 từ ngày 25/12/2020 (thứ 6) học tại phòng H2.1