Trang thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Ngọc Hương