ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. VŨ THỊ HỒNG PHƯỢNG, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62440119, với đề tài “Chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của pin nhiên liệu màng trao đổi proton sử dụng các xúc tác PtM/C buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 10g00 ngày 07/01/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM