ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ HP4 và đóng học phí đợt 3 chương trình cao học khóa 29/2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

    Học viên cao học khóa năm 2019 của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 4 và đóng học phí cao học đợt 3.

Học phí cao học đợt 3: 10.530.000đ (Xem file đính kèm)

Thời gian đóng học phí và đăng ký môn học: từ ngày 30/11/2020 đến 07/12/2020.

Thời khóa biểu học phần 4: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (Mẫu đính kèm)

    Thông tin chuyển khoản học phí (dành cho các học viên cao học được cơ quan công tác chuyển khoản học phí)

– Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

– Số tài khoản: 6380201013387

– Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh

Nội dung: học phí cao học đợt 3 của học viên ……………., MSHV: ……………..

Lưu ý:

– Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay.

– Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Nguyễn Xuân Vinh