TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CT LKĐT
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1186/TB-HĐTS
Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tuyển đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin
Chương trình LKĐT giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên
và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hòa Pháp

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Đạt tiêu chuẩn điểm phỏng vấn: điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 7.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu văn bằng, chứng chỉ theo quy định của đề án (nêu trong thông báo tuyển sinh số 578/KHTN-SĐH ngày 02/6/2020 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM).

2. Kết quả phỏng vấn (Đính kèm danh sách)

3. Bổ sung văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ:

Các ứng viên nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 15/12/2020 tại Phòng Đào tạo Sau đại học (giờ hành chính). Sau thời hạn trên, nếu ứng viên không nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, Hội đồng xét tuyển sẽ hủy kết quả phỏng vấn. Mọi khiếu nại về sau Nhà trường không giải quyết.

4. Giấy báo nhập học: thông báo sau ngày 15/12/2020.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh CTLKĐT
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

 (đã ký) 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan