Quyết định 1466/QĐ-KHTN ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 đợt 2