ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Sinh thái học – 62420120, với đề tài “Nghiên cứu quần xã lưỡng cư ở vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồngvào lúc 8g00, ngày 24/11/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM