ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin
Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Khoa học Tư nhiên, ĐHQG – HCM
và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hòa Pháp

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ Hệ thống thông tin, Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Khoa học Tư nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hòa Pháp, năm 2020 như sau:

Ghi chú: Các thí sinh nộp lệ phí xét tuyển tại Phòng đào tạo sau đại học trước ngày 28/10/2020. Lệ phí xét tuyển 600.000đ/thí sinh.

Nơi nhận:
  • Thí sinh dự tuyển
  • Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh