THÔNG BÁO

Các lớp cao học khoá năm 2019 xem chi tiết thời khoá biểu HP3 (đã có phòng học) (Xem file đính kèm)

Thời gian bắt đầu 21/9/2020

Các môn chưa có phòng học sẽ cập nhật sau.