THÔNG BÁO

Ngành Khoa học vật liệu khoá 2019 các môn học HP3 thay đổi phòng học như sau:

1. Vật liệu chuyển hoá năng lượng học tại phòng B42

2. Quang tử học nano học tại phòng B43

Ngày học và thời gian học không thay đổi

Xem thời khoá biểu đính kèm