THÔNG BÁO

Môn Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ của lớp cao học ngành Sinh lý động vật K29 không mở trong học phần 3 và được thay thành môn Chẩn đoán phân tử.

Đề nghị học viên cao học khóa 29 của ngành Sinh lý động vật đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học “Chẩn đoán phân tử”.

Thời gian từ ngày 24/9/2020 đến ngày 25/9/2020

Ngày học: Thứ 7 (7g30) bắt đầu ngày 03/10/2020

Xem file đính kèm