ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. HUỲNH VIỆT KHÁNH, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Đồng nhất thức hữu tỷ suy rộng của các nhóm tuyến tính buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 15/10/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM