ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. NGUYỄN THỊ NGỌC THANH, chuyên ngành Di truyền học – 62420121, với đề tài “Nghiên cứu xác định các SNP có liên quan nguy cơ ung thư vú ở người Việt Nam buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 09/10/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM