ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
v/v Đăng ký tín chỉ học phần 3 chương trình cao học khóa 29/2019

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 29/2019 của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm bên dưới đến Phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 3.

Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020.

Thời khoá biểu học phần 3 (Xem file đính kèm)

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Lưu ý:

  • Học viên không đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách thi
  • Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2020
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh