ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. LA PHAN PHƯƠNG HẠ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý chất rắn – 62440104, với đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu ZnO cấu trúc nano – bước đầu ứng dụng trong cảm biến sinh họcvào lúc 9g00, ngày 24/09/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM