Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học và học viên các lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học: tất cả các lớp cao học và lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở nghỉ học vào ngày thứ Tư, 02/9/2020 (Lễ Quốc khánh)