Thời khóa biểu ôn tập các môn Cơ bản, Cơ sở (cập nhật lịch học và phòng học ngày 31/8/2020)