Quyết định 1970/QĐ-KHTN ngày 28/11/2017 v/v thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS ngành Khoa học vật liệu khoá năm 2016