THÔNG BÁO

Học viên cao học thuộc đối tượng chuyển tiếp sinh khoá 2019 xem chi tiết thông báo học bổng theo link dưới đây:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/125-cong-tac-sinh-vien/thong-bao-hoc-bong/thong-bao-ket-qua-hoc-bong-chuyen-tiep-sinh-cho-hoc-vien-cao-hoc-khoa-2019