ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8 /2020

1. Ngày thi: 21/8/2020 – tối thứ 6 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Phân bố phòng thi: phòng thi phân bố theo số báo danh (SBD) trong danh sách học viên bên dưới

Phòng thi C32: học viên có SBD từ T 001 – T 060

Phòng thi C33: học viên có SBD từ T 061 – T 135

Phòng thi C42: học viên có SBD từ T 136 – T 195

Phòng thi C43:  học viên có SBD từ T 196 – T 264

4. Danh sách học viên lớp Triết: Xem file đính kèm

Lưu ý: học viên khi vào phòng thi phải xuất trình thẻ học viên hoặc CMTND/Thẻ căn cước