ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. TRẦN BẢO NGỌC, chuyên ngành Toán giải tích – 9460102, với đề tài “Một số phương trình với đạo hàm cấp không nguyên buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 19/09/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM