PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn cơ bản, cơ sở ngày 15/8/2020 thay đổi phòng học như sau:

– Toán rời rạc (môn cơ bản ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin), 13g30 – 16g30: phòng I23
– Tin học (môn cơ sở chuyên ngành Khoa học dữ liệu), 17g00-20g00: phòng I23