PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO 

Lớp ôn tập môn Toán cho vật lý, chiều thứ Bảy (13g00 – 16g00) chuyển sang học tại phòng F203