ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học ngày 30/08/2020 sang ngày 06/09/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 Trung học Phổ thông vào ngày 30/8/2020 trùng với kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học đã thông báo trước đây.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo dời kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng) dành cho học viên cao học ngày 30/8/2020 sang ngày 06/09/2020, lịch thi cụ thể như sau:

  1. Ngày thi và giờ thi: ngày 06/09/2020 (cả ngày), xem phân bố giờ thi tại trang 4,5 (file đính kèm).
  2. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  3. Cấu trúc đề thi: xem trang 3 (file đính kèm)
  4. Giấy báo dự thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 03; 04/09/2020 (giờ hành chính) và từ 6g30 – 7g15 ngày 06/09/2020.

  1. Kết quả thi:
  • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học được dùng để xét chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho các học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên tại Đại học Quốc gia TP.HCM.
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ chuyển kết quả thi của học viên đến cơ sở đào tạo thạc sĩ của học viên, không cấp phiếu điểm cho từng học viên.
  • Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm từng kỹ năng).

Học viên đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm (theo thang điểm 160).

  • Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi tại website: sdh.hcmus.edu.vn sau ngày 23/09/2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh

 

Thông báo thay đổi lịch thi ngày 30-8-2020