Kết quả báo cáo Tiểu luận tổng quan và xét duyệt đề cương luận án của NCS khóa năm 2019