ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. TRƯƠNG THỊ NHẠN, chuyên ngành Toán giải tích – 62460102, với đề tài “Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình giả parabolic phi tuyến buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 13g30 ngày 28/08/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM