THÔNG BÁO

Môn Công nghệ vi sinh vật của lớp cao học ngành Vi sinh khoá 2019 chuyển sang học tại phòng F303 kể từ ngày 31/7/2020