THÔNG BÁO

Học viên cao học khoá 2019 vui lòng xem thay đổi phòng học một số môn học trong HP2 do phòng học bị nóng.

Xem file đính kèm: Thời khoá biểu cao học HP2