THÔNG BÁO

Môn sinh học ung thư của lớp cao học ngành Di truyền, Công nghệ sinh học khoá 29 nghỉ học ngày 17/7/2020 (thứ 6).

Tuần sau học lại bình thường.