THÔNG BÁO

Môn Y sinh học tái tạo của lớp cao học ngành Sinh lý động khoá 29 ngày 17/7/2020 (Thứ 6) chuyển sang học tại phòng I92.