THÔNG BÁO

Môn Vật liệu thông minh và ứng dụng của lớp cao học ngành Khoa học vật liệu khoá năm 2019 sẽ chuyển sang học tại phòng F204 bắt đầu từ ngày 18/7/2020 đến cuối học phần.