Quyết định 441B/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 6 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2017 chuyển tự túc