Thông báo kết quả phúc tra kỳ thi 2 kỹ năng tiếng Anh nói – viết ngày 31/5/2020