ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. NGUYỄN THỊ THẢO LY, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Khảo sát thành phần hóa học của cây Ích mẫu (Leonurus japonicus), Ngải cứu (Artemisia vulgaris), Bòn bon (Lansium domesticum) và Trắc bách diệp (Biota orientalis). buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 25/7/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM