THÔNG BÁO

Môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, dịch vụ và NCKH của lớp cao học ngành Vi sinh, Công nghệ sinh học khoá năm 2019 nghỉ học ngày 04/7/2020 (thứ 7).

Tuần sau học bình thường