TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tuyển thẳng cao học
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 – đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Kết quả xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt 1 (tháng 6/2020): Danh sách đính kèm

2. Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định thì phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ trước 16 giờ 00 ngày 23/6/2020 (mang theo 1 tấm ảnh 3×4 làm thẻ dự thi)

Phiếu đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (file đính kèm)

3. Các ứng viên nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời trong hồ sơ xét tuyển cần phải bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 20/11/2020.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC