ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 84/TB-KHTN
TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức kỳ thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết,
chương trình dành cho học viên sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết (S-W), dành cho học viên sau đại học như sau:

  1. Ngày thi: 23/8/2020 (tùy số lượng học viên đăng ký, giờ thi sẽ thông báo sau)
  2. Địa điểm thi: Trung tâm tin học- Trường ĐH KHTN, số 137E Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TP.HCM.
  3. Đối tượng: Học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM.
  4. Đăng ký dự thi và lệ phí thi

4.1. Đăng ký dự thi

4.2. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/học viên, học viên nộp lệ phí khi nộp đơn đăng ký thi.

  1. Dạng thức và nội dung bài thi (đính kèm)
  2. Thang điểm đánh giá
  • Học viên cao học đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói-Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.
  • Nghiên cứu sinh đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói-Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 260/400 điểm.
  1. Công nhận kết quả

Kết quả thi đánh giá 2 kỹ năng Nói – Viết được công nhận hoặc bảo lưu tối đa 2 năm để học viên bổ sung chứng chỉ TOEIC (L-R) hoặc TOEFL ITP nhằm xét đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học theo qui định.

  1. Thông tin liên hệ: Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM, Điện thoại: 028 38350097; email: ttpgiang@hcmus.edu.vn
Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);
– Web trường
– Lưu: VT, SĐH.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh