THÔNG BÁO

Anh/chị học viên cao học, nghiên cứu sinh vui lòng xem danh sách đính kèm để biết số thứ tự khi nhận lễ phục cho lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ ngày 9, 11/6/2020