ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch thi lại môn Triết khóa tháng 8/2019

 (dành cho học viên Sau Đại học)

 Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch thi lần 2 môn Triết (chương trình dành cho học viên sau đại học) – khóa học vào tháng 8/2019 như sau:

1. Danh sách dự thi: (Xem danh sách đính kèm).

2. Lịch thi:

2.1. Giữa kỳ

Giờ thi bắt đầu lúc 18g00 ngày 01/6/2020 (tối thứ 2).

Phòng thi: I23 (lầu 2, tòa nhà I)

2.2. Cuối kỳ

Giờ thi bắt đầu lúc 18g00 ngày 08/6/2020 (tối thứ 2)

Phòng thi: C33

Học viên phải xuất trình thẻ học viên hay CMND cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh