ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 67/TB-SĐH

TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO
về việc Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2020

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các Anh (Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách sau đến Trường dự lễ trao bằng Thạc sĩ , Tiến sĩ.

  1. Danh sách học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ
  2. Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ
  3. Lịch tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

Stt

Khoa Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ Ngày tổ chức lễ trao bằng

Địa điểm

1 ·   Khoa Sinh học – CNSH,
·   Khoa Toán – Tin học,
·   Viện JVN,
·   Khoa Địa chất,
·   Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu.
15 giờ 08/6/2020

Lưu ý: Các Anh (Chị) mang theo giấy tờ tùy thân để nhận lễ phục.

8h, ngày 09/6/2020 Giảng đường 1
2 ·   Khoa Công nghệ thông tin,
·   Khoa Vật lý – VL kỹ thuật,
·   Khoa Hóa học,
·   Khoa Điện tử Viễn thông,
·   Khoa Môi trường.
15 giờ 10/6/2020

Lưu ý: Các Anh (Chị) mang theo giấy tờ tùy thân để nhận lễ phục.

8h, ngày 11/6/2020 Giảng đường 1

 

Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, nhà Trường đề nghị tất cả các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Các Anh(Chị) đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/6/2020.

Các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng báo cho phòng đào tạo sau đại học được biết trước ngày 08/6/2020 theo địa chỉ dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh