PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Buổi học ngày 02/6/2020 (18g00) môn Các phương pháp kiểm định và phân tích polyme, lớp cao học Hóa lý thuyết và hóa lý, khóa 29,  sẽ học tại phòng F303 (có làm bài kiểm tra)