PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật (ngành Công nghệ sinh học, khóa 28/2018) học tại phòng F205B, bắt đầu từ ngày 22/5/2020.