Thông báo cập nhật thời khóa biểu học phần 1 lớp cao học khóa 29/2019 (cập nhật phòng học ngày 15/5/2020)