Thông báo thời khóa biểu học phần 5 lớp cao học khóa 28/2018 – cập nhật phòng học ngày 08/5/2020 (file đính kèm)