Thông báo điều chỉnh lịch học cao học khóa 29/2019 (file đính kèm)